Додека Собранието сé уште не ги усвоило предложените измени на Законот за работни односи, Министерството за труд и социјална политика изготви нов текст на законот кој влегува во јавна расправа.

По разгледувањето на предложениот закон може да се констатира дека постојниот закон е преуреден, сменет е редоследот на одредени членови, а бројот на измените во однос на досегашната регулатива не е голем.

 

На пример, во новиот закон се предлага скратување на рокот во кој работникот може да работи со договор на одредено време кај ист работодавач од 5 на три години, а се додаваат и одредени критериуми во врска со таквите договори. Потоа, се зголемува бројот на испратнините при отказ од деловни причини од 6 на 7 плати, што се соджи и во измените кои чекаат усвојување на Собрание. Кај годишниот одмор даден е само минимумот од 20 работни дена, а нема максимум како во постојниот закон, и т.н.

Најголемата промена се состои во издвојување на регулативата за основање и регистрација на синдикатите и здруженијата на работодавачи и делот за колективните договори во посебен Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање.

Синдикатите ги разгледуваа овие предлози на закони и изнесоа свои забелешки и несогласувања со одредени формулации и решенија, кои се формулирани во ССМ. ССМ го отфрла предлогот на Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање бидејќи смета дека со истиот и понатаму се поткопува синдикалното движење и води кон слабеење на синдикатите. Затоа, по овие прашања ССМ бара итна средба со министерката за труд и социјална политика, заради аргумантација на ставовите на синдикатот.

СИЕР во своите забелешки на предлогот на ЗРО се базира пред сé на резолуциите усвоени од страна на Конгресот.

Придружи ни се

Капитал Банка