Согласно законот за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен да обезбеди соодветни услови за работа кои нема да го загрозат животот и здравјето на работниците.


Со проценка на ризик се утврдуваат работните места на кои работникот може да биде изложен на високи температури и/или топлинско зрачење, односно неповолни микроклиматски услови и се утврдуваат мерки кои работодавачот треба да ги превземеза намалување на ризикот на најмала можна мерка. 
Целосните препораки прочитајте или преземете ги овде