Согласно законот за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен да обезбеди соодветни услови за работа кои нема да го загрозат животот и здравјето на работниците.


Со проценка на ризик се утврдуваат работните места на кои работникот може да биде изложен на високи температури и/или топлинско зрачење, односно неповолни микроклиматски услови и се утврдуваат мерки кои работодавачот треба да ги превземеза намалување на ризикот на најмала можна мерка. 
Целосните препораки прочитајте или преземете ги овде

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани