Согласно член 57 од Статутот на СИЕР

 1. Советот на СИЕР е највисок орган на Синдикатот помеѓу два Конгреса.
 2. Советот го сочинуваат претседателите на сите синдикални организации во составот на СИЕР.
 3. Членови на Советот по функција се:
 •   Претседателот на СИЕР;
 •   Генералниот секретар на СИЕР.

    4.Советот работи на седници и се состанува најмалку еднаш годишно.

 

Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 16. Конгрес на СИЕР одржан на 20.09.2016 година избра

 

Статутарна Комисија

 

Во состав:

 • Андреј Филковски    - СО Институт ЈУГ АД, Скопје
 • Кире Стенкоски       - СО Леарница ЛТХ, Охрид
 • Пеце Гулевски         - СО Металец, Битола
 • Орхан Арифовски   - СО ОКТА, Скопје
 • Ристо Нушевски      - СО ИГМ Вратница, Вратница

 

Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 16. Конгрес на СИЕР одржан на 20.09.2016 година избра

 

Претседателство на СИЕР

 

Во состав:

 • Мицко Стојкоски             - Макстил, Скопје
 • Игор Герасов                  - Арцелормиттал, Скопје
 • Санде Џамбазов            - ФАКОМ, Скопје
 • Дане Ристовски              - ОКТА, Скопје
 • Коста Ангеловски           - Р.Кончар Контактори и релеи, Скоје
 • Бајрам Амити                  - Југохром Алзар, Скопје
 • Ѓоре Палитов                  - ФЕНИ Индустри, Кавадарци
 • Слободан Јовановски   - ФЗЦ 11Октомври, Куманово
 • Душко Цветковски          - ВАБ ТЕК МЗТ, Скопје
 • Слаѓана Миливојевиќ    - МРТ, Скопје
 • Венцо Димитровски       - САСА, Македонска Каменица
 • Симе Звездакоски         - Мермерен Комбинат, Прилеп
 • Зоран Ангеловски          - Производство на топлина БЕГ, Скопје
 • Цветан Бунтески            - Еурокомпозит 11Октомври, Прилеп
 • Павле Стојановски        - ТАБ МАК, Пробиштип
 • Станка Димитровска     - Ватростална, Скопје
 • Пецо Ристески                - Претседател на СИЕР
 • Маре Анчева                  - Генерален секретар на СИЕР

 

 

 Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 16. Конгрес на СИЕР одржан на 20.09.2016 година избра

 

Надзорен Одбор

Во состав:

Членови:

 • Мирјана Ристовска     - ВАПТЕК МЗТ, Скопје
 • Даница Петровска      - ФЗЦ 11Октомври, Куманово
 • Амелија Цветковска   - Макстил , Скопје

Заменици на Членови:

 • Стојан Соколовски     - САСА, Македонска Каменица
 • Марија Цветковска    - Раде Кончар Контактори и релеи, Скопје
 • Љубица Пуцаревиќ    - МРТ, Скопје