Согласно член 57 од Статутот на СИЕР

  1. Советот на СИЕР е највисок орган на Синдикатот помеѓу два Конгреса.
  2. Советот го сочинуваат претседателите на сите синдикални организации во составот на СИЕР.
  3. Членови на Советот по функција е:
  •   Претседателот на СИЕР;

    4.Советот работи на седници и се состанува најмалку еднаш годишно.