• Обезбедување и унапредување на институционално правните претспоставки за синдикално организирање и дејствување на вработените во дејностите кои ги обединува и на сите вработени во државата преку соработка, заеднички солидарни акции и здружување со другите синдикати.
 • Синдикално организирање на сите вработени во дејностите од индустријата, енергетиката и рударството.
 • Остварување и постојано унапредување на единствено демократско работно и социјално право според стандардите утврдени во конвенциите, директивите и препораките на МОТ и ЕУ.
 • Склучување на колективни договори кои перманенетно ќе обезбедат зголемување на платите, подобрување на условите за работа и заштита при работа, зголемување на вработеноста, хуманизација на работната средина, обликување на работното место по обем и содржина на работите и работните задачи соодветни на човековото достоинство, имајќи ги притоа посебно во предвид младите работници, жените, работниците со намалена работна способност поради возраста или професионално или друго заболување.
 • Остварување на уставното право на управување и учество на работниците во одлучувањето по основ на трудот преку воспоставување на работнички, стопански, социјални и други совети и органи на одлучување и соодлучување според стандардите и европското законодавство.
 • Унапредување на здравствената и социјалната заштита на работниците и остварување на правото на учество во управување со фондовите по основ на вложување на средства преку социјалните придонеси.  
 • Унапредување на безбедноста и здравјето при работа, создавање бенифицирани услови за одмор и опоравување, финансиска поткрепа на членовите на СИЕР според финансиските можности и други мерки на солидарна помош и заштита.
 •  Утврдување и унапредување на право на постојано стручно образование и оспособување и унапредување по основ на стручноста.
 • Пружање на правна помош и заштита на членството за оставарување на поединечните права по основ на трудот пред органите на работодавачите, управните, судските и други органи.
 • Постојано унапредување на синдикалното образование на синдикалните претставници, функционерите и членството преку сопствена образовна политика.
 • Развивање на информативно пропагандна активност од интерес на членството, неговите организации и органи со цел за афирмација на синдикалната политика и акција во јавноста.
 • Организирање на заедничко користење на годишни одмори, спортско рекреативни, културно забавни, образовни и други активности.